Zoeken:

Algemene voorwaarden

Alle voorwaarden op een rijtje. Zo is alles voor iedereen duidelijk.

1. Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

Advertentiebedrijf: Advertentiebedrijf van een dagblad, ressorterend onder Mediahuis Limburg.

Opdrachtgever: eenieder (al dan niet rechtspersoon) die voor zichzelf of in opdracht van een ander (in het bijzonder mediabureaus, reclamebureaus) opdrachten verstrekt aan Advertentiebedrijf tot het doen plaatsen van advertenties en/of in relatie daarmee het (doen) opmaken van advertentiecontracten.

Advertentiecontract: een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Advertentiebedrijf terzake de plaatsing van advertenties in de uitgave(n) van Advertentiebedrijf gedurende een overeengekomen looptijd.

Uitgeversconcern: Mediahuis Limburg, zijnde de holdingmaatschappij, waarvan Advertentiebedrijf deel uitmaakt en waaronder verschillende bedrijfsonderdelen en uitgeverijen ressorteren.

Bestedingen: netto door de Opdrachtgever op grond van een Advertentiecontract in de uitgave(n) van de Uitgever te besteden omzet, voor verrekening van bemiddelaarskorting en BTW maar na aftrek van overige kortingen.

Regelen voor het Advertentiewezen: de door de ROTA te Amsterdam uitgevaardigde regelen voor het Advertentiewezen, voor zover deze door hen van toepassing zijn verklaard op de af te sluiten advertentiecontracten.

Nederlandse Reclame Code: In de Nederlandse Reclame Code is een veelheid van regels vastgelegd waar reclame aan moet voldoen. De regels zijn opgesteld in overleg met partijen die samen het adverterend bedrijfsleven vormen te weten, adverteerders, reclamebureaus en media.

2. Toepassing voorwaarden

2.1 De hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle advertentieopdrachten c.q. advertentiecontracten van Advertentiebedrijf met betrekking tot de dagbladen alsmede eventueel daaraan gelieerde (digitale) producten. Aanvullend zijn tevens van toepassing de meest recente versie van de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel in Nederland, en de Nederlandse Reclame Code, waarmee Opdrachtgever zich uitdrukkelijk bekend verklaart.

2.2 Bij eventueel verschil tussen deze Algemene Advertentievoorwaarden en de Regelen en/of de Code prevaleren deze Algemene Advertentievoorwaarden.

2.3 Door verwijzing naar en/of overlegging van onderhavige advertentievoorwaarden worden deze voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaard.

2.4 Eventuele (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard en afgewezen. Opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenoemde gewoonterecht.

2.5 Op alle advertentieopdrachten c.q. advertentiecontracten zijn tevens de inhoud van de tariefbrochures van Advertentiebedrijf, de door het Uitgeversconcern uitgegeven Mediadocumentatie en de eventueel in de desbetreffende uitgave zelf opgenomen voorwaarden (onder meer colofon) van toepassing.

2.6 Indien en voor zover komt vast te staan dat op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De geldigheid van de overige bepalingen blijft tevens onverlet.

3. Aanbod en aanvaarding

3.1 Alle aanbiedingen van Advertentiebedrijf zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld in de aanbieding. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de aanbieding bekende specificaties. (Mondelinge) opdrachten en/of gemaakte overeenkomsten, inclusief wijzigingen op reeds bestaande overeenkomsten, komen pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging door Advertentiebedrijf dan wel op het tijdstip dat Advertentiebedrijf tot uitvoering van enige opdracht is overgegaan.

3.2 Opdrachtgever is verplicht de opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Indien het vermelde in de opdrachtbevestiging van Advertentiebedrijf afwijkt van het vermelde in de (schriftelijke) opdracht door Opdrachtgever, dan geldt het vermelde in opdrachtbevestiging van Advertentiebedrijf, tenzij Opdrachtgever per ommegaande – met inachtneming van het bij Opdrachtgever bekende tijdstip van plaatsing – na ontvangst van de opdrachtbevestiging per brief, per e-mail of per fax daarop reageert. In een dergelijk geval zullen partijen in nader overleg als nog tot definitieve overeenstemming dienen te komen.

3.3 Opdrachtgever kan uit hoofde van een advertentiecontract uitsluitend advertenties doen plaatsen welke betrekking hebben op zijn eigen bedrijf dan wel het bedrijf van zijn principaal. Advertenties betreffende familieberichten, aanbestedingen, onteigeningen, exploten en in het algemeen alle advertenties van een bedrijf (dus niet zijnde een overheidsinstelling) die worden geplaatst ingevolge een wettelijk voorschrift of een rechterlijk vonnis kunnen slechts na uitdrukkelijke toestemming van Advertentiebedrijf in mindering worden geplaatst op het advertentiecontract.

4. Plaatsingsdatum; reservering; annulering

4.1 Door Opdrachtgever opgegeven plaatsingsdata gelden als verzoek / indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door Advertentiebedrijf opgegeven plaatsingsdata zijn gebaseerd op de veronderstelling dat tijdig en adequaat door of in opdracht van Opdrachtgever de benodigde materialen en/of gegevens c.q. informatie (dragers) aan Advertentie bedrijf ter hand worden gesteld. Ingeval Opdrachtgever wijzigingen in een gegeven opdracht niet per brief of per e-mail heeft opgegeven, is het risico voor de juiste uitvoering van de gewijzigde opdracht door Advertentiebedrijf voor rekening van Opdrachtgever.

4.2 Een reservering is het door Opdrachtgever definitief vastleggen van een advertentiepositie, gevolgd door een reserveringsbevestiging c.q. plaatsingsopdracht, per brief of per e-mail. Een reservering verplicht Opdrachtgever tot afname van de gereserveerde advertentiepositie. De geldende reserveringstermijn hangt af van de advertentiepositie en/of kleurgebruik, en wordt expliciet door Advertentiebedrijf in de tariefbrochures aangegeven, ook als die termijn samenvalt met de sluitingstermijn voor het aanleveren van het advertentiemateriaal. Een reservering kan ruim voor plaatsing door Advertentiebedrijf geaccepteerd worden.

4.3 Annulering van een advertentieopdracht dient ten allen tijde schriftelijk te geschieden. Het annuleren van een reservering op schaarste posities is kosteloos indien de uiterlijke annuleringsdatum is gelegen minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de plaatsingsdatum. Annulering van deze advertentieruimte op enig later tijdstip, maar voor de deadline aanlevering advertentiemateriaal leidt tot annuleringskosten van 10% van de plaatsingskosten. Annuleringen van deze advertentieruimte na deadline aanlevering advertentiemateriaal leidt tot annuleringskosten van 50% van de plaatsingskosten. De advertentieopdracht voor niet schaarste posities kunnen tot 2 werkdagen voor plaatsingsdatum kosteloos worden geannuleerd. Annulering van deze advertentieopdracht na deadline aanlevering materiaal leidt tot annuleringskosten van 50% van de plaatsingskosten.

5. Weigering advertenties

Advertentiebedrijf is gerechtigd – ook bij een lopend contract – bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties om hem moverende redenen te weigeren dan wel de plaatsing op te schorten. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling of evidente strijd met de eigen belangen van Advertentiebedrijf.

6. Contracttermijn; uitbreiding en inkrimping

6.1 Bij plaatsing van advertenties in de editie(s), titel(s) of combinatie(s) waarvoor het contract is afgesloten, wordt de besteding van het contract afgeschreven.

6.2 De contracttermijn wordt geacht – behoudens indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen in de contractbevestiging te zijn ingegaan op de 1ste dag van de kalendermaand, waarin de eerste op het contract af te nemen advertentie is geplaatst indien de plaatsing vóór de 15e van de maand heeft plaatsgevonden. Indien de plaatsing op of na de 15e van de maand heeft plaatsgevonden, gaat het contract in op de 15e van de maand. Indien de eerste advertentie niet binnen 3 maanden na het sluiten van het contract is geplaatst, wordt het contract geacht te zijn ingegaan op de 1ste dag van de kalendermaand volgende op de termijn van 3 maanden.

6.3 Bij gebreke van een uitdrukkelijk beding omtrent de contracttermijn wordt een contracttermijn van twaalf achtereenvolgende maanden geacht te zijn overeengekomen.

6.4 Indien een advertentiecontract binnen de overeengekomen contracttermijn wordt uitgebreid, wordt de eventuele dienovereenkomstige hogere korting op de alsdan nog te plaatsen advertenties toegepast.
> vanaf de 16e dag van de kalendermaand waarin de uitbreidingsovereenkomst tot stand kwam, indien deze in de periode van de eerste tot en met de 15e dag van die maand is gesloten;

> op de eerste dag van de volgende kalendermaand in de overige gevallen.

6.5 Indien de overeengekomen Besteding vóór expiratiedatum van het contract niet volledig door Opdrachtgever zal worden gerealiseerd, kan op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever en na beoordeling van Advertentiebedrijf de omvang van het contract teruggebracht worden. Dit heeft echter een dienovereenkomstige verlaging van de contractkorting tot gevolg met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum van het contract.

6.6 Verlenging van het contract met maximaal twee maanden is op verzoek van Opdrachtgever en na beoordeling en goedkeuring van Advertentiebedrijf mogelijk om alsnog de overeengekomen besteding te realiseren.

7. Niet volledig gerealiseerde bestedingsverplichting

7.1 Indien na expiratie van het contract de overeengekomen besteding niet of niet ten volle is verbruikt, is Advertentiebedrijf gerechtigd de resterende contractuele verplichting op de gebruikelijke wijze (zie artikel 6.5) in rekening te brengen.

7.2 Ingeval van faillissement, surseance van betaling, in liquidatietreding of beslaglegging op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever, is Advertentiebedrijf gerechtigd het contract met onmiddellijke ingang te ontbinden en over te gaan tot onmiddellijke opeising van de advertentiekosten van de niet-afgenomen en nog niet betaalde deel van de overeengekomen besteding.

8. Tarieven; tariefsverhoging

Behoudens indien en voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen de in rekening te brengen advertentietarieven gebaseerd zijn op de actuele, van toepassing zijnde tariefbrochures. Advertentiebedrijf is gerechtigd de geldende tarieven aan te passen en (gewijzigd) door te voeren conform de reguliere tariefsaanpassingen zoals op enig moment kenbaar gemaakt.

9. Parallelprijs

9.1 De zogenoemde parallelprijs heeft betrekking op plaatsingen in andere editie(s), uitgave(n) en/of uitgavencombinatie(s) van Advertentiebedrijf dan waarvoor volgens de geldende tariefbrochures gecontracteerd is. Onder parallelprijs wordt verstaan: het tarief voor editie(s), uitgave(n) of uitgavencombinatie(s) waarin de parallelplaatsing(en) wordt / worden gerealiseerd volgens het kortingspercentage, behorende bij een contractgrootte, die identiek is aan de grootte van het afgesloten contract.

9.2 Advertentiebedrijf stelt Opdrachtgever die krachtens contract in de door haar gehanteerde dagbladeditie(s), -uitgave(n) en/of -uitgaven- combinatie(s) adverteert, in de gelegenheid tegen parallelprijs incidenteel extra plaatsingen te doen in andere dagbladeditie(s), -uitgave(n) of -uitgavencombinatie(s) dan waarvoor het contract is afgesloten, indien deze extra plaatsingen geschieden in een tot de combinatie / titel behorende kleinere titel / editie. Hiervoor wordt een contractkorting gehanteerd welke identiek is aan de korting van het afgesloten contract. De geplaatste advertenties zullen als verbruik op een eventueel lopend contract worden afgeboekt.

9.3 Hetgeen in dit artikel is opgenomen, is niet van toepassing op rubrieksadvertenties.

10. Betaling

10.1 Advertentiebedrijf is – ongeacht de overeengekomen betalingscondities – te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van de voor plaatsing opgegeven advertenties te vorderen.

10.2 Advertentiebedrijf is gerechtigd (verdere) plaatsing van de advertenties op te schorten, indien betalingsachterstand is ontstaan uit reeds uitgevoerde opdrachten, alsook indien aan Advertentiebedrijf andere omstandigheden ter kennis komen, zoals aanzienlijke betalingsachterstanden jegens aan Advertentiebedrijf gelieerde ondernemingen, welke goede grond geven te vrezen, dat Opdrachtgever uitstaande en/of toekomstige financiële verplichtingen jegens Advertentiebedrijf niet zal (kunnen) nakomen. Opschorting van plaatsing zal overigens nimmer tot gevolg hebben dat Opdrachtgever ontheven is van zijn contractuele verplichtingen.

10.3 Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn. Deze termijn loopt te allen tijde af op de 21ste dag na factuurdatum.

10.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt een rente door Opdrachtgever verschuldigd, welke gebaseerd is op de wettelijke rente, vermeerderd met 3% met een minimum van € 25,- per factuur.

10.5 Wanneer bij overschrijding van de betalingstermijn de advertentiekosten gerechtelijk of buitengerechtelijk dienen te worden ingevorderd, zullen alle daarmee verband houdende kosten in rekening worden gebracht. De incassokosten worden in dit geval vast- gesteld op minimaal 15% van het bedrag van de plaatsing waarop die kosten betrekking hebben, met een minimum van € 250,- aan incassokosten. Opdrachtgever behoudt na deze betaling de contractuele verplichting, de nog niet afgenomen besteding binnen de gestelde contracttermijn alsnog te realiseren.

10.6 Advertentiebedrijf is gerechtigd de facturering aan Opdrachtgever van voor plaatsing opgegeven advertenties te laten uitvoeren door een ander tot het uitgeefconcern behorende werkmaatschappij, in welk geval Opdrachtgever aan de desbetreffende werkmaatschappij de betaling dient te verrichten. Betaling aan deze werkmaatschappij geldt als bevrijdend jegens Advertentiebedrijf.

11. Reclamatie

11.1 Wanneer Opdrachtgever uiterlijk 21 dagen na dagtekening van de factuur per brief, per e-mail of per fax geen aanmerking heeft
gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

11.2 Eventuele reclamaties ten aanzien van plaatsing c.q. uitvoering van de advertentie moet per brief, per e-mail of per fax onder opgaaf van aard en gronden van de klacht geschieden binnen 21 dagen na plaatsing van de desbetreffende advertentie, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de plaatsing te hebben geaccepteerd.

12. Bewijsnummers

12.1 Reclamebemiddelaars en overige contracthoudende Opdrachtgevers hebben per geplaatste advertentie, uitgezonderd rubrieksadvertenties, recht op één gratis bewijsnummer, met inachtneming van de volgende richtlijnen:
> mits zij hierom bij opdracht verzocht hebben > indien dezelfde advertentie wordt geplaatst in één of meerdere titels één gratis bewijsnummer per titel;
> indien dezelfde advertentie in meerdere edities wordt geplaatst, maar niet in de gehele oplage, wordt slechts één gratis bewijsnummer toegestuurd per titel;
> indien een advertentie wisselt tussen editie(combinatie)s wordt één gratis bewijsnummer per betreffende advertentie per titel verstuurd.

12.2 Alle bewijsnummers die worden gevraagd, behalve het gratis exemplaar waar Opdrachtgever recht op heeft, worden in rekening gebracht overeenkomstig hetgeen daaromtrent vastgesteld is in de tariefbrochure.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Indien komt vast te staan dat Advertentiebedrijf aansprakelijk is vanwege het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde en met inachtneming van het hierna volgende beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de opdracht dan wel het niet of niet juist uitgevoerde deel van de opdracht is aangenomen, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of grove schuld zijdens Advertentiebedrijf.

13.2 Advertentiebedrijf sluit de aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, winstderving of gevolgschade uitdrukkelijk uit.

13.3 Advertentiebedrijf is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van advertentie(s) inclusief foto- en/of illustratiemateriaal.
Opdrachtgever vrijwaart Advertentiebedrijf in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de publicatie van advertenties voortvloeiende.

13.4 Het risico voor fouten in telefonisch opgegeven advertenties ligt bij Opdrachtgever.

13.5 Fouten in advertenties ontstaan door onduidelijke kopij, ongeacht de vorm waarin deze is aangeleverd, geven geen aanleiding tot rectificatie dan wel enige vorm van schadevergoeding en/of reductie c.q. gratis herplaatsing, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Advertentiebedrijf.

13.6 Behoudens opzet of grove schuld van Advertentiebedrijf sluit Advertentiebedrijf de aansprakelijk uit voor eventuele schade aan het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal. Opdrachtgever is gehouden een back-up en/of afschriften van dit materiaal ook zelf te
behouden en verzekerd te houden.

14. Rechten advertentiebedrijf

14.1 Met betrekking tot advertenties die overeenkomstig de opdracht gezet moeten worden in een dusdanige vorm, dat er sprake kan zijn van gelijkenis met redactionele berichtgeving, behoudt Advertentiebedrijf zich het recht voor na overleg met Opdrachtgever de opmaak c.q. typografie te wijzigen dan wel de advertentie te weigeren.

14.2 Advertentiebedrijf behoudt zich het recht voor het formaat of de vakkenindeling (met inbegrip van de grootte van de vakken) van een uitgave te wijzigen.

14.3 Advertentiebedrijf behoudt zich het recht voor de verschijndag(en) te wijzigen.

14.4 Advertentiebedrijf behoudt zich het recht voor om, indien dit naar zijn oordeel redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd, brieven op advertenties niet aan Opdrachtgever af te geven of door te zenden, noch deze brieven aan de inzender terug te geven. Niet afgehaalde “brieven onder nummer” worden na één maand vernietigd.

14.5 Advertentiebedrijf is gerechtigd de in de uitgaven geplaatste advertenties op te nemen in (andere) (digitale) (her)publicaties van het Uitgeversconcern.

14.6 De door Opdrachtgever aan Advertentiebedrijf verstrekte gegevens (kunnen) worden opgenomen in een bestand dat wordt gebruikt voor de administratie van Advertentiebedrijf en tevens om Opdrachtgever te (laten) informeren over voor Opdrachtgever relevante diensten en producten van Advertentiebedrijf en/of met Advertentiebedrijf gelieerde ondernemingen of door Advertentiebedrijf zorgvuldig geselecteerde derden. Indien Opdrachtgever op deze informatie geen prijs stelt, dan kan Opdrachtgever dat schriftelijk melden bij Advertentiebedrijf.

15. Wensen opdrachtgever

15.1 Advertentiebedrijf is niet gehouden plaatsingseisen te accepteren, tenzij uitdrukkelijk per brief of per fax anders is overeengekomen. Wel wordt met verzoeken om een bepaalde plaats rekening gehouden, zoveel als naar het inzicht van Advertentiebedrijf redelijkerwijs mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak en de technische en redactionele mogelijkheden, een en ander met inachtneming van de te betrachten billijkheid ten opzichte van andere Opdrachtgevers.

15.2 Indien Opdrachtgever heeft aangegeven een bepaalde door Advertentiebedrijf te vervaardigen grafisch-technische uitvoering van zijn advertentie te wensen, zal Advertentiebedrijf ernaar streven aan deze wens te voldoen. Indien blijkt dat Advertentiebedrijf om grafisch-technische redenen niet heeft kunnen voldoen aan deze wens(en) van Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering, ontstaat daardoor geen aansprakelijkheid voor Advertentiebedrijf, noch een recht op compensatie voor Opdrachtgever. Advertenties waarvoor een speciale factor wordt berekend, worden geplaatst conform de wensen van Opdrachtgever, tenzij technische beletselen en/of andere omstandigheden binnen de uitgeverij de gewenste plaatsing onmogelijk maken. Mocht de advertentie vanwege even bedoelde redenen niet op de gewenste plaats staan, dan is Opdrachtgever geen extra plaatsingskosten verschuldigd.

16. Overmacht

Alle situaties van overmacht ontslaan Advertentiebedrijf van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Advertentiebedrijf onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Advertentiebedrijf jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichting in redelijkheid niet van Advertentiebedrijf kan worden verlangd. Ingeval van overmacht is Advertentiebedrijf gerechtigd plaatsing in (een deel van) de oplage op een andere datum dan in de opdracht vermeld, uit te voeren, tenzij plaatsing op een specifieke datum overeen is gekomen, in welk geval Opdrachtgever gerechtigd is ontbinding van de overeenkomst te vorderen met inachtneming van het bovenstaande voor zover het betreft de niet-uitgevoerde plaatsing. Advertentiebedrijf is verplicht hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Opdrachtgever.

17. Aanleveren materiaal; vrijwaring industriële eigendom

17.1 Het materiaal dient aan de door Advertentiebedrijf in de tariefbrochure c.q. Mediadocumentatie van het Uitgeversconcern vastgelegde specificaties te voldoen, bij gebreke waarvan Advertentiebedrijf gerechtigd is extra kosten in rekening te brengen.

17.2 Materiaal voor zwart-wit-, fullcolouradvertenties of advertenties met één of meer steunkleuren dient te voldoen aan standaardisatie eisen zoals opgesteld door het Cebuco (Standaardisatie Advertentiemateriaal). Voor kleuren kan geen exclusiviteit gegarandeerd worden.

17.3 Indien geen goed reproduceerbaar, compleet materiaal geschikt voor de reproductiemethode van Advertentiebedrijf wordt geleverd, zullen extra technische kosten in rekening worden gebracht, welke worden berekend over het totale bedrag van de plaatsing waarop die kosten betrekking hebben met een maximum van 15%. Indien grotere correcties noodzakelijk blijken, is Advertentiebedrijf gerechtigd de desbetreffende opdracht te weigeren, zulks ter uitsluitende beoordeling van Advertentiebedrijf. Over de in rekening gebrachte technische kosten zal geen korting aan Opdrachtgever worden verleend.

17.4 Indien een advertentie met één of meer enkelvoudige steunkleur(en) om opmaak-technische redenen op een full-colourpagina wordt ingedeeld en daardoor de gevraagde enkelvoudige steunkleur(en) opgebouwd dient / dienen te worden uit proceskleuren, wordt bij het ontbreken van de dan noodzakelijke advertentiematerialen geen garantie gegeven voor de gevraagde kwaliteit.

17.5 Het door of namens Advertentiebedrijf vervaardigde / aangepaste materiaal blijft zowel fysiek als auteursrechtelijk het eigendom van Advertentiebedrijf.

17.6 Indien niet binnen drie maanden na plaatsing van de advertentie het fysieke advertentiemateriaal, zoals ter hand gesteld door Opdrachtgever, schriftelijk retour wordt gevraagd, heeft Advertentiebedrijf het recht om dit materiaal te vernietigen. Indien niet binnen een maand na plaatsing van de advertentie het digitale advertentiemateriaal schriftelijk retour wordt gevraagd, heeft Advertentiebedrijf het recht om dit materiaal te wissen.

17.7 Correcties van advertenties worden uitsluitend geaccepteerd indien deze per brief, per e-mail of per fax binnen het daarvoor geldende tijdsbestek (afsluittijd) in het bezit van Advertentiebedrijf zijn. De uitvoering van correcties doorgegeven na afsluittijd kan nimmer worden gegarandeerd.

17.8 Ingeval er sprake is van elektronische aanlevering, is Opdrachtgever te allen tijde verplicht zich te houden aan c.q. te conformeren aan specifieke aanwijzingen van Advertentiebedrijf.

17.9 Opdrachtgever garandeert Advertentiebedrijf dat door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van Opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, fonts, informatiedragers, bestanden, etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet, of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de intellectuele of industriële eigendom, dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad.

17.10 Opdrachtgever vrijwaart Advertentiebedrijf zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.

Algemene Voorwaarden Mediahuis Limburg

1. Alle advertentiecontracten danwel advertentieopdrachten worden afgesloten en uitgevoerd onder toepassing van de hier afgedrukte Algemene Voorwaarden van Mediahuis Limburg B.V. en al haar dochterondernemingen (hier na te noemen “Uitgever”) alsmede de meest recente versie van de Regelen voor het Advertentiewezen (hierna te noemen “Regelen”), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam alsmede bij de Kamer van Koophandel Limburg. Uit de Regelen vloeit onder meer voort dat de Nederlandse Code voor het Reclamewezen alsmede de aanbevelingen en aanwijzingen, gedaan door de Reclame Code Commissie, in acht dienen te worden genomen (Opm.: advertenties worden geplaatst onder verantwoording van de adverteerder.)

2. Bij eventuele strijd met de Regelen prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

3. Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard en uitgesloten.

4. De adverteerder kan uit hoofde van een advertentiecontract uitsluitend advertenties doen plaatsen welke betrekking hebben op zijn eigen bedrijf.

Contracttermijn
5. Ten aanzien van artikel 5 van de Regelen geldt, dat de contracttermijn van 12 maanden wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de kalendermaand, waarin de eerste op het contract af te nemen advertentie is geplaatst indien plaatsing voor de vijftiende van de maand heeft plaatsgevonden. Indien de plaatsing op of na de vijftiende van de maand heeft plaatsgevonden, gaat het contract in op de vijftiende van de maand. Indien de eerste advertentie niet binnen 3 maanden na het sluiten van het contract is geplaatst, wordt het contract geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de kalendermaand, volgende op de termijn van drie maanden.

Contract met terugwerkende kracht
6. In geval van een advertentiecontract dat met terugwerkende kracht wordt afgesloten, zal voor de tariefbepaling voor de reeds geplaatste advertenties van toepassing zijn de datum van afsluiting van het contract.

Combineren van advertentieruimte
7. Het is de adverteerder en de media-exploitant – behoudens dispensatie van de uitgever – niet toegestaan door het combineren van advertentiepubliciteit op één advertentie-contract derden te doen profiteren van het voor dat contract geldende tarief. Derde in de zin van dit artikel is iedere andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan de natuurlijke of rechtspersoon te wiens naam en te wiens behoeve dat contract werd aangegaan.

8. Dispensatie, als bedoeld in artikel 7, kan door het Bestuur slechts worden verleend, indien:
a. De adverteerder eigenaar is van het gehele of meer dan 50% van het gehele kapitaal van de andere rechtspersoon, zulks ten genoegen en op eerste verzoek van de media-exploitant aan te tonen, en daarboven:
b. De andere rechtspersoon een commercieel organisatorische eenheid vormt met de adverteerder, samen met deze in dezelfde branche aan het handelsverkeer deelneemt en de administratieve afhandeling van alle advertentiecontracten aan niet meer dan één reclamebemiddelaar heeft opgedragen.

9. Adverteerders die identieke producten of diensten aanbieden en zich ter bevordering van de verkoop van die producten of diensten advertentioneel gemeenschappelijk presenteren, worden voor wat betreft die gemeenschappelijke uitingen niet geacht ten opzichte van elkaar derden, in de zin van artikel 7 te zijn, indien de mededelingen in die advertenties over de afzonderlijke ondernemingen zich beperken tot naam en bereikbaarheidsgegevens in een onderling niet van elkaar afwijkende vormgeving en bovendien een geïntegreerd geheel met die advertenties vormen.

10. Het in artikel 8 bepaalde geldt evenzeer voor adverteerders die enig ander gemeenschappelijk belang, voorzover niet indruisend tegen de aard en strekking van het bepaalde in artikel 7, hebben en zich ter verbreiding van dat belang advertentioneel gemeenschappelijk presenteren, indien de mededelingen in die gemeenschappelijke advertenties over de afzonderlijke ondernemingen zich beperken tot naam en bereikbaarheidsgegevens en branche-aanduiding in een onderling niet van elkaar afwijkende vormgeving en bovendien een geïntegreerd geheel met die advertenties vormen.

11. (Semi-)Overheidsdiensten, -bedrijven en -instellingen, welke als een economische eenheid van bedrijf tot het bereiken van andere dan zuiver ideële doelstellingen aan het handelsverkeer deelnemen, worden zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de overheid, geacht derden te zijn in de zin van artikel 7 en kunnen derhalve – behoudens de in artikel 8 bedoelde dispensatie – niet in aanmerking komen voor het combineren van advertentiepubliciteit op grond van eenzelfde aangegaan advertentiecontract.

Uitbreiding van het aantal millimeters tijdens de contracttermijn
12. Ten aanzien van artikel 6 van de Regelen geldt, dat bij uitbreiding van het advertentiecontract het lagere tarief pas zal ingaan vanaf de zestiende dag van de kalendermaand waarin de uitbreidingsovereenkomst schriftelijk tot stand kwam indien deze in de periode van de eerste tot en met de vijftiende van die maand is gesloten en op de eerste dag van de volgende kalendermaand in de overige gevallen.

Vermindering van het aantal millimeters tijdens de contracttermijn
13. Indien daartoe naar het oordeel van de Uitgever gegronde redenen aanwezig zijn, is op verzoek van de opdrachtgever vermindering van het aantal in een advertentiecontract overeengekomen millimeters mogelijk. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk bij de Uitgever te worden ingediend. In dat geval zal de Uitgever voor de reeds afgenomen millimeters aan de opdrachtgever een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met het op het moment van de vermindering geldende prijsverschil tussen de overeengekomen contractprijs en de prijs die geldt voor het werkelijk af te nemen aantal millimeters.

Prijs en wijze van betalen
14. De berekening van de prijs van de advertenties geschiedt, wat de meting betreft, door te meten de hoogte van het drukvlak, vermeerderd met in totaal 2 mm per kolom voor het wit ingeval Ingezonden Mededelingen en met in totaal 3 mm per kolom ingeval van andere advertenties, tenzij de adverteerder de wens te kennen geeft meer te willen gebruiken. Indien de advertentiehoogte van broadsheet 510 mm of meer is, wordt 536 mm in rekening gebracht. Indien de advertentiehoogte van tabloid 360 mm of meer is, wordt 380 mm in rekening gebracht. Voor speciale prijsafspraken en Vaste Formaten is het voorgaande niet van toepassing.

15. De Uitgever is gerechtigd vooruitbetaling van ter plaatsing opgegeven advertenties te vorderen.

16. Het uit hoofde van geplaatste advertenties aan de Uitgever volgens nota verschuldigd bedrag dient uiterlijk op de 14e dag na dagtekening van de nota betaald te zijn. Bij overschrijding van deze betalingstermijn wordt elke maand of gedeelte van de maand waarmee de betalingstermijn wordt overschreden een interest berekend volgens artikel 16, lid 3 van de Regelen, met dien verstande dat indien de opdrachtgever de opdracht verstrekt anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bij overschrijding van de termijn de wettelijke rente in rekening wordt gebracht. Wanneer bij overschrijding van de betalingstermijn de advertentiekosten gerechtelijk of buitengerechtelijk dienen te worden ingevorderd, zullen de incassokosten in rekening worden gebracht. De incassokosten worden vastgesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 25,-. Indien een of meerdere vervallen posten door de Uitgever ter incasso aan derden worden gegeven, zijn ook de niet vervallen posten direct opvorderbaar zonder verdere ingebrekestelling.

17. Indien een erkende reclamebemiddelaar of reclamekantoor geen goed reproduceerbaar, compleet materiaal geschikt voor de reproductiemethode van de Uitgever levert, zullen extra technische kosten in rekening worden gebracht welke per millimeter worden berekend over het totale formaat van de advertentie met een maximum van 15% van het bedrag van de plaatsing waarop die kosten betrekking hebben. In afwijking van het vorenstaande zal, indien het door de Uitgever zelf te vervaardigen materiaal betrekking heeft op 50% of minder van de totale oppervlakte van de advertentie,het bovengenoemde bedrag berekend worden over 50% van het totale formaat van de advertentie zulks onverminderd het in de Regelen bepaalde. Over de aldus in rekening gebrachte technische kosten zal geen korting aan geregistreerde reclame-adviesbureaus of reclamekantoren worden verleend. Het vorenstaande geldt niet voor gerubriceerde advertenties.

18. Na afloop van de overeengekomen contracttermijn vervalt voor de opdrachtgever het recht op plaatsing. De Uitgever is niettemin gerechtigd de prijs van de resterende gecontracteerde millimeters onmiddellijk en ineens te vorderen.

Tariefverhoging
19. De Uitgever behoudt zich het recht voor om gedurende de looptijd van het advertentiecontract een tariefverhoging van maximaal 15% van de millimeterprijs door te voeren. Deze tariefverhoging geldt vanaf de datum van de invoering van de verhoging voor de in het kader van het lopende advertentiecontract nog af te nemen millimeters. In dat geval kan de opdrachtgever op verzoek de nog af te nemen millimeters verminderen met het percentage waarmee de tarieven zijn verhoogd ten opzichte van de tarieven geldend op de afsluitdatum van het advertentiecontract.

Speciale wensen ten aanzien van plaatsing
20. Advertenties waarvoor een plaatsingstoeslag wordt berekend, worden geplaatst conform de wensen van de opdrachtgever tenzij technische beletselen en/of andere omstandigheden binnen de Uitgeverij de gewenste plaatsing onmogelijk maken. Mocht de advertentie vanwege bovengenoemde redenen niet op de gewenste plaats staan, dan is de opdrachtgever geen plaatsingstoeslag verschuldigd.

21. Opdrachten die onder voorwaarde van een bepaalde plaats gegeven worden, buiten de gevallen waar voor een speciale plaatsingstoeslag als bedoeld in artikel 20 wordt betaald en met inachtneming van de bepalingen van artikel 20, worden niet geaccepteerd. Wel wordt met verzoeken om een bepaalde plaats rekening gehouden zoveel als naar inzicht van de Uitgever mogelijk is in het licht van de eisen van een verantwoorde opmaak en de technische en redactionele mogelijkheden, en rekening houdend met de billijkheid ten opzichte van andere adverteerders.

Bevoegdheid van de Uitgever ten aanzien van plaatsing
22. Voor advertenties die krachtens de opdracht gezet moeten worden in een zodanige vorm dat sprake kan zijn van gelijkenis met redactionele berichtgeving, behoudt de Uitgever zich het recht voor de advertentie te weigeren.

23. Onverminderd het bepaalde in de Regelen is de Uitgever te allen tijde gerechtigd ter plaatsing opgegeven advertenties te weigeren, wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling, strijd met eigen belangen van de Uitgever of een andere reden van principiële aard, zonder verplicht te zijn aan de adverteerder deze reden op te geven.
Eventueel reeds gedane betalingen ter zake van de geweigerde advertentie zullen worden gerestitueerd.

24. In geval van overmacht is de Uitgever gerechtigd plaatsing in (een deel van) de oplage op een andere datum dan de opdracht vermeldt uit te voeren tenzij plaatsing op een specifieke datum is overeengekomen in welk geval de adverteerder gerechtigd is ontbinding van de overeenkomst te vorderen voor zover het betreft de niet-uitgevoerde plaatsing. De Uitgever is verplicht hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de opdrachtgever.

Kleuradvertenties
25. Materiaal voor full-colour advertenties dient te voldoen aan de eisen zoals opgesteld door het Cebuco (standaardisatie in dagbladen).

26. Voor een full-colour advertentie op een redactie- of advertentiepagina, kan voor die kleuren geen exclusiviteit gegarandeerd worden.

Annulering door de opdrachtgever
27. Annuleringen van advertenties worden uitsluitend geaccepteerd indien deze schriftelijk binnen het daarvoor geldende tijdsbestek (afsluittijd) in het bezit van de Uitgever zijn. De uitvoering van correcties, doorgegeven na afsluittijd, kan nimmer worden gegarandeerd.

Aansprakelijkheid van de Uitgever
28. Indien de Uitgever aansprakelijk is voor het eventueel niet of niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot, doch niet overschrijdende, het bedrag waarvoor de opdracht, dan wel het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de opdracht is aangenomen. De Uitgever is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, winstderving of gevolgschade. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

29. De Uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan stakingen of calamiteiten.

30. De Uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet-tijdig doorzenden van brieven op advertenties onder nummer.

31. De Uitgever neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot de door de opdrachtgever in het kader van de opdracht ter beschikking gestelde afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de opdracht behorende materialen, doch de Uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolg van gebruik of verzending van dit materiaal, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid.

32. De opdrachtgever is gehouden de Uitgever te vrijwaren en schadeloos te stellen voor kosten, schaden en interessen welke voor de Uitgever mochten ontstaan als gevolg van vorderingen welke derden terzake van de uitvoering van de opdracht tegen de Uitgever mochten instellen. Deze vrijwaring geldt onder meer voor vorderingen van derden terzake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Klachten over de uitvoering van de opdracht
33. Klachten over de uitvoering van advertentieopdrachten dienen uiterlijk 8 dagen na plaatsing schriftelijk te worden ingediend bij de Uitgever.

34. Klachten over de uitvoering van telefonisch opgegeven advertentieopdrachten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever, worden door de Uitgever niet geaccepteerd.

35. Reclamaties over nota’s dienen uiterlijk een maand na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend bij de Uitgever. Indien binnen deze termijn geen reclame is ontvangen, wordt de debiteur geacht accoord te zijn met de nota.

Klachten met betrekking tot de verspreiding
36. Reclamaties en klachten dienen uiterlijk vijf werkdagen na de laatste overeengekomen verspreidingsdag schriftelijk te worden gemeld; reclamaties en klachten geven opdrachtgever niet het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Reclamaties of klachten dienen schriftelijk te worden aangemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever daaraan geen rechten kan ontlenen. Geen reclamaties of klachten kunnen worden aanvaard voor alle in onderstaande punten voorkomende situaties:
a. woonwagens of woonschepen;
b. huizen zonder brievenbus of waar voor meerdere gezinnen slechts één brievenbus aanwezig is;
c. woonhuizen of winkelcentra waar de toegang tot de brievenbus is afgesloten;
d. pensions, hotels en industrieterreinen;
e. sanatoria, ziekenhuizen, bejaarden- en verzorgingstehuizen;
f. wanneer één of twee adressen in een straat als niet-ontvangen worden opgegeven en het blijkt, bij controle, dat de rest van de straat wel is voorzien;
g. wanneer blijkt dat een inwonende de klachtgever is en de hoofdbewoner het drukwerk wel heeft ontvangen;
h. waar het voor een bezorger om welke reden dan ook bezwaarlijk en/of gevaarlijk is zich te begeven;
i. vertraging in de verspreiding door overmacht als bedoeld onder artikel 37;
j. adressen welke middels een sticker te kennen hebben gegeven geen drukwerk te willen ontvangen.
h. de verspreiding meer dan 94% bedraagt, uitgezonderd de in a tot en met j van dit artikel genoemde gevallen.

Overmacht
37. Geen der partijen is tot nakoming van enige verplichting gehouden, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In ieder geval worden de navolgende omstandigheden geacht niet voor rekening van De Uitgever te komen: uitermate slechte weersomstandigheden, ernstige vorst, abnormale waterstanden, overstromingen, werkstakingen, kortom elke omstandigheid van welke aard dan ook, waardoor het uitvoeren van een opdracht door De Uitgever onmogelijk wordt of meer bezwaren oplevert dan De Uitgever bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.

Aansprakelijkheid
38. De aansprakelijkheid van De Uitgever blijft in alle gevallen beperkt tot aanvullende bezorging van die plaatsen of gedeelten daarvan waar omissies werden aangetoond, dan wel, indien zulks niet meer mogelijk is, tot vervangende schadevergoeding beperkt tot de directe schade en tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot, doch niet overschrijdende, het bedrag waarvoor de opdracht, dan wel het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de opdracht is aangenomen. Iedere aansprakelijkheid van De Uitgever voor enige andere vorm van schade, waaronder vertragingsschade, is uitgesloten.

Bewijsnummers
39. Aan binnen het verspreidingsgebied gevestigde opdrachtgevers/adverteerders wordt geen bewijsnummer verstrekt. Aan buiten het verspreidingsgebied gevestigde opdrachtgevers/adverteerders wordt één gratis bewijsnummer verstrekt, mits hierom uitdrukkelijk is verzocht.

Ingangsdatum
40. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle na 1 januari 2013 tussen Uitgever en adverteerders-wederpartijen gesloten overeenkomsten inzake van advertentiecontracten dan wel advertentieopdrachten. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle andere bovengenoemde overeenkomsten welke voor 1 januari 2013 zijn aangegaan en na deze datum (mede) worden nagekomen.