Zoeken:

Privacypolicy

 

Versie 4.1 gewijzigd op 28 maart 2023

Inleiding

Hieronder vind je het privacybeleid van de Mediahuis Limburg BV (hierna “Mediahuis Limburg” of “we”). Dit beleid betreft de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen, nl. persoonsgegevens, op alle websites, via alle (mobiele) apps en via alle diensten van de verschillende entiteiten binnen Mediahuis Limburg. Ziehier een overzicht van de Mediahuis Limburg-entiteiten en domeinen

Dit beleid is niet van toepassing op de verwerking van gegevens van rechtspersonen.

Dit privacybeleid doet geen afbreuk aan en moet samen gelezen worden met andere toepasselijke richtlijnen en voorwaarden van de Mediahuis Limburg Entiteiten:

Dit beleid is opgedeeld in vier delen:

 1. Definities
 2. De verschillende verwerkingsverantwoordelijken binnen Mediahuis Limburg
 3. Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door alle Mediahuis Entiteiten
 4. Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door elke Mediahuis Limburg Entiteit

1. Definities

Binnen dit beleid is het onvermijdelijk een aantal vaktermen te gebruiken. Daarom geven we in dit onderdeel een kort overzicht van vaak gebruikte termen.

Aanbevolen Inhoud: suggesties voor artikels, zoekertjes, vacatures en andere informatie die een Mediahuis Limburg Entiteit afstemt op de interesses van een Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag mits zijn toestemming) of van een Geregistreerd Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag mits zijn toestemming, en van Geregistreerde Gegevens).

Cookies: Tekst- of andere bestanden en gelijkaardige technologieën die informatie opslaan of raadplegen op jouw computer, tablet, smartphone of andere apparatuur waarmee je een Mediahuis Limburg Domein bezoekt. Meer informatie hierover vind je terug in ons Cookiebeleid.

Dienst: toegang tot nieuws, aanbiedingen, functionaliteiten voor een betere gebruikservaring, (mobiele) apps, Aanbevolen Inhoud of producten die een Mediahuis Limburg Entiteit verkoopt, levert of ter beschikking stelt op of via een Mediahuis Limburg Domein. Voor een overzicht van de Diensten per Mediahuis Limburg Domein, zie dit overzicht.

Gebruiker: jij die een Mediahuis Limburg Domein bezoekt om als consument van een Dienst te genieten, zonder een account te maken. Dit kan rechtstreeks via een Mediahuis Limburg Domein of na het installeren van één van onze apps.

Geregistreerd Gebruiker: jij die jouw persoonsgegevens registreert door een account te maken op een Mediahuis Limburg Domein.

Gerichte Advertenties: commerciële informatie die gericht is aan een Gebruiker of Geregistreerd Gebruiker, afgestemd is op diens Klikgedrag, op voorwaarde dat deze daarvoor zijn toestemming gaf.

Geregistreerde Gegevens: persoonsgegevens die een Geregistreerd Gebruiker zelf aan een Mediahuis Limburg Entiteit verstrekt. Deze gegevens kunnen verschillen per Mediahuis Limburg Domein, maar bevatten doorgaans: voornaam, familienaam, e-mail adres, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, gewenste nieuwsbrieven. Indien je dat zelf wil, kan je ook je telefoon en/of gsm-nummer opgeven.

Klikgedrag: de interesses van een Gebruiker of Geregistreerd Gebruiker die, mits zijn /haar toestemming, afgeleid worden uit het gebruik van een Dienst of uit het bezoek van of interactie met websites van derde partijen. Klikgedrag bevat voornamelijk:

 • sessiegegevens, nl. besturingssysteem, type toestel, type browser, etc. Dit is nodig om jou een goede gebruikservaring te kunnen bieden.
 • bezochte pagina’s waarbij we je indelen in interessegebieden. Dit doen we door trefwoorden aan bepaalde secties of artikels toe te voegen zodat we jou Aanbevolen Inhoud en Gerichte Advertenties kunnen tonen (bv. sport, lifestyle, autoliefhebber).

Mediahuis Groep: Groep waartoe Mediahuis Limburg toe behoort zie www.mediahuis.com/nl.

Mediahuis Limburg Domein: een website of (mobiele) applicatie aangeboden of uitgebaat door een Mediahuis Limburg Entiteit.

Mediahuis Limburg: het geheel van de Mediahuis Limburg Entiteiten.

Mediahuis Limburg Entiteit: de rechtspersoon binnen Mediahuis Limburg die een Dienst aanbiedt/levert – Mediahuis Limburg-entiteiten en domeinen

2. De verschillende verwerkingsverantwoordelijken binnen mediahuis limburg

Elke Mediahuis Limburg Entiteit treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens indien ze je haar respectievelijke Dienst verkoopt, levert of ter beschikking stelt.

Bekijk hier het overzicht van de verschillende Mediahuis Limburg-entiteiten en domeinen

3. Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door alle mediahuis limburg entiteiten

3.1 Wat zijn de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?
Elke Mediahuis Limburg Entiteit verwerkt persoonsgegevens voor welbepaalde doeleinden.

De Mediahuis Limburg Entiteit doet dit steeds op basis van een verwerkingsgrond zoals vereist door de wet. Dit is een juridische basis die toelaat om persoonsgegevens te gebruiken. Voorbeelden van verwerkingsgronden zijn: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang.

De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens verschillen naargelang de Dienst. Meer informatie over de toepasselijke doeleinden en rechtsgronden vind je in Deel 4 – Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door elke Mediahuis Limburg Entiteit.

3.2 Hoe ontvangt een Mediahuis Limburg Entiteit je persoonsgegevens?
Elke Mediahuis Limburg Entiteit verwerkt in de eerste plaats je persoonsgegevens omdat je die zelf doorgeeft in het kader van de levering van een Dienst.

Verder ontvangt een Mediahuis Limburg Entiteit ook persoonsgegevens van andere bronnen:

 • Elke Mediahuis Limburg Entiteit die je persoonsgegevens heeft kan ook persoonsgegevens over jou ontvangen van een andere Mediahuis Limburg Entiteit,
 • Publieke bronnen, zoals officiële overheidspublicaties (bv. Staatsblad, KVK),
 • Adverteerders,
 • Sociale media (zie hierover meer informatie in punt 3.8),
 • Partners waarmee een Mediahuis Limburg Entiteit samenwerkt om je op basis van jouw Geregistreerde Gegevens en je Klikgedrag op een Mediahuis Limburg Domein en op websites van deze partners, in te delen in doelgroepen voor Gerichte Advertenties. Dit doen we enkel op basis van je toestemming.
 • Gegevens over je surfgedrag op de platforms van gelieerde partijen waarmee Mediahuis Limburg samenwerkt ten behoeve van gezamenlijke groepsprofielen, zoals hieronder beschreven onder ‘Wie ontvangt je persoonsgegevens’.

3.3 Hoe kan je de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) contacteren?
Voor alle verwerkingen door een Mediahuis Limburg Entiteit, werd een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer of DPO) aangesteld.

Je kan deze steeds contacteren met vragen of klachten in verband met elke verwerking van persoonsgegevens door een Mediahuis Limburg Entiteit. Om de DPO te contacteren, klik hier.

3.4 Wie ontvangt je persoonsgegevens?
Om advertenties zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden wordt de informatie die Mediahuis Limburg verzamelt over je surfgedrag op haar platforms, waaronder ook persoonsgegevens, gecombineerd met informatie over je surfgedrag op de platforms van gelieerde partijen die net als Mediahuis Limburg onderdeel zijn van de Mediahuis-groep, om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen. Deze gezamenlijke groepsprofielen worden gebruikt om je op de platforms van Mediahuis Limburg en deze gelieerde partijen gerichte advertenties te tonen. Mediahuis Limburg is samen met deze gelieerde partijen verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden. Op deze verwerking is het bepaalde in deze privacyverklaring van toepassing. Je kunt bij Mediahuis Limburg terecht voor de uitoefening van je rechten ten aanzien van deze gegevens (zoals hieronder genoemd onder ‘Welke rechten heb je als betrokkene?’).

Elke Mediahuis Limburg Entiteit kan je persoonsgegevens doorgeven aan:

 • onderaannemers die in haar opdracht en voor haar rekening werken (verwerkers),
 • haar werknemers in het kader van de uitoefening van hun functie,
 • een andere Mediahuis Limburg Entiteit,
 • een ander onderdeel van de Mediahuis Groep waartoe Mediahuis Limburg toe behoort
 • personen die geïnteresseerd zijn in een zoekertje dat je plaatst (bv. op Limburgvac.nl),
 • advertentiepartners en adverteerders voor het tonen van Gerichte Advertenties, indien je daarin hebt toegestemd,
 • sociale media via dewelke je inlogt op of interageert met onze Diensten,
 • commerciële partners van een Mediahuis Limburg Entiteit, indien je daarin hebt toegestemd,
 • derde partijen in het kader van gesprekken, onderzoeken, evaluaties, onderhandelingen en uitvoerende maatregelen in verband met een samenwerking of vennootschapsrechtelijke transactie (overname, fusie, verkoop van aandelen of activa, joint venture etc.) en aan de betrokken professionele raadgevers van de betrokken partijen (advocaten, consultants etc.),
 • gerechtelijke, politionele of administratieve autoriteiten indien de wet of de omstandigheden dit vereisen,
 • Partners waarmee een Mediahuis Limburg Entiteit samenwerkt om je op basis van je Geregistreerde Gegevens en je Klikgedrag op een Mediahuis Limburg Domein en op websites van deze partners, in te delen in doelgroepen voor Gerichte Advertenties. Dit doen we enkel op basis van je toestemming.

Mediahuis Limburg zorgt ervoor dat deze ontvangers enkel toegang krijgen tot persoonsgegevens die relevant, adequaat en noodzakelijk zijn voor de verwerking.

Bij sommige verwerkingen zijn er specifieke ontvangers van je persoonsgegevens, deze worden telkens hieronder vermeld in Deel 4 – Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door elke Mediahuis Limburg Entiteit.

3.5 Deelt een Mediahuis Limburg Entiteit je persoonsgegevens met landen buiten de Europese Economische Ruimte?
De Europese Economische Ruimte (EER) omvat de landen van de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De Europese wetgeving vereist bijkomende waarborgen wanneer een Mediahuis Limburg Entiteit persoonsgegevens doorgeeft aan andere landen die buiten de EER gevestigd zijn. Om ervoor te zorgen dat deze landen hetzelfde beschermingsniveau voor je persoonsgegevens hanteren, legt de Europese wetgever verwerkingsverantwoordelijken passende waarborgen op.

Voor bepaalde verwerkingen zal een Mediahuis Limburg Entiteit je persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte. In zulk geval zal de Mediahuis Limburg Entiteit zorgen dat de doorgifte gedekt is door passende waarborgen, waaronder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of de modelbepalingen van de Europese Commissie.

Je kan steeds de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) raadplegen om inzage te krijgen in de passende waarborgen die de Mediahuis Limburg Entiteit heeft voorzien.

3.6 Welke rechten heb je als betrokkene?
Onder de voorwaarden, beperkingen en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, kan je Mediahuis Limburg contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • Je hebt een recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit laat je toe na te gaan welke persoonsgegevens een Mediahuis Limburg Entiteit verwerkt.
 • Je hebt een recht op verbetering van je persoonsgegevens. Dit laat je toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die een Mediahuis Limburg Entiteit verwerkt, te verbeteren of aan te vullen.
 • Je hebt een recht op wissing van je persoonsgegevens. Dit laat je toe persoonsgegevens die een Mediahuis Limburg Entiteit verwerkt, definitief te wissen. Een Mediahuis Limburg Entiteit is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • Je hebt een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit laat je toe het gebruik van je persoonsgegevens door een Mediahuis Limburg Entiteit te bevriezen, zonder deze te wissen. Een Mediahuis Limburg Entiteit is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te beperken – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • Je hebt een recht van bezwaar. Dit laat je toe je te verzetten tegen de verdere verwerking door een Mediahuis Limburg Entiteit van je persoonsgegevens. Een Mediahuis Limburg Entiteit is niet altijd verplicht je verzet in te willigen.
 • Je hebt het recht steeds jetoestemming in te trekken wanneer de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op basis van je toestemming.
 • Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Je hebt een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst met jou.

Voor alle verwerkingen die in dit privacybeleid opgenomen zijn, kan je al je rechten uitoefenen door de DPO te contacteren. Om de DPO te contacteren, klik hier.

3.7 Wens je een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid?
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Voor Nederland is dat: Autoriteit Persoonsgegevens, T.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

3.8 Interactie via sociale media
Als je een Dienst gebruikt of bezoekt via jouw account op sociale media (bv. inloggen via je facebook account) of je interageert op onze sociale media kanalen of via knoppen of andere technieken, dan kan de Mediahuis Limburg Entiteit hieruit gegevens halen die publiekelijk gedeeld worden via de socialenetwerksite zoals openbare profielgegevens, lijst met vrienden, jouw gebruik van sociale netwerksites, en jouw e-mailadres.

Het gebruik van of interactie met sociale media is onderworpen aan de eigen regels van het sociale mediakanaal – geen enkele Mediahuis Limburg Entiteit heeft hier invloed over. Consulteer de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het desbetreffende sociale media netwerk om te begrijpen hoe het netwerk met je persoonsgegevens omgaat.

4. Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door elke mediahuis limburg entiteit

Hieronder kan je nagaan welke de verschillende verwerkingen zijn binnen elke Mediahuis Limburg Entiteit. Elk van onderstaande verwerkingen vindt plaats bij elke Mediahuis Limburg Entiteit, tenzij anders aangeduid.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, deelt Mediahuis Limburg je persoonsgegevens met landen buiten de EER enz.), zie Deel 3 – Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door verschillende Mediahuis Limburg-entiteiten en domeinen.

4.1 Je contacteert ons voor een vraag, verzoek om informatie of klacht
Wanneer je een Mediahuis Limburg Entiteit contacteert voor een vraag, verzoek om informatie of klacht, verwerkt die Mediahuis Limburg Entiteit jouw persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigd belang om jou te antwoorden of te helpen.

Elke Mediahuis Limburg Entiteit houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar nadat jouw vraag, verzoek om informatie of beantwoording van jouw klacht is afgerond.

4.2 Je neemt deel aan een marktonderzoek of enquêtes
Wanneer je deelneemt aan een enquête of marktonderzoek, verwerkt de betrokken Mediahuis Limburg Entiteit jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Je hebt steeds het recht jouw toestemming in te trekken.

Elke Mediahuis Limburg Entiteit die marktonderzoek of enquêtes doet, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 3 jaar na einde van het onderzoek / enquête.

4.3 Je bent een contactpersoon van een zakelijke klant voor een van de Diensten (B2B)
Wanneer een Mediahuis Limburg Entiteit een Dienst levert aan een zakelijke klant (B2B), verwerkt ze jouw persoonsgegevens in het kader van haar klantenbeheer op basis van de noodzaak om pre-contractuele maatregelen te nemen (opname bestelling, opvolging prospects enz.), om de overeenkomst uit te voeren (aanmaak en beheer account, levering, facturatie, invordering, enz.) en op basis van haar gerechtvaardigd belang (uitnodiging tot deelname aan enquête of marktonderzoek, direct marketing, enz.).

Elke Mediahuis Limburg Entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar klantenbeheer, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de klantenrelatie.

4.4 Je bent een klant-consument voor één van de Diensten (B2C)
Wanneer een Mediahuis Limburg Entiteit je een Dienst levert verwerkt ze jouw persoonsgegevens

 • In het kader van haar klantenbeheer op basis van de noodzaak om precontractuele maatregelen te nemen (opname bestelling, opvolging verlaten winkelwagen, enz.) en/of de noodzaak om de overeenkomst uit te voeren (aanmaak en beheer account, levering van een Dienst, facturatie, invordering, enz.)
 • Voor het verzenden van uitnodigingen tot deelname aan enquêtes of marktonderzoeken alsook voor direct marketing op basis van haar gerechtvaardigd belang.

Als je een Dienst gebruikt, zal de betrokken Mediahuis Limburg Entiteit tevens jouw Klikgedrag verzamelen en gebruiken onder de volgende voorwaarden en modaliteiten voor:

 • Analyse en verbetering van de Dienst die je afneemt op basis van het gerechtvaardigd belang van Mediahuis Limburg. Hierdoor kunnen we de digitale nieuwsbeleving op Mediahuis Limburg domeinen verbeteren voor alle gebruikers.
 • de verschillende Diensten over Mediahuis Limburg Entiteiten heen, al dan niet via hetzelfde apparaat, op basis van je toestemming. Hierdoor kunnen we het gecombineerd gebruik van Diensten beter in kaart brengen.
 • Aanbevolen Inhoud: als je hiertoe toestemming geeft via jouw privacy voorkeuren in jouw account, kunnen we artikels of andere inhoud aanbevelen die meer aansluiten bij je interesses en die je nog niet gelezen hebt. Hiervoor maakt de betrokken Mediahuis Limburg Entiteit een profiel op zodat ze jouw voorkeuren kent.
 • Gerichte Advertenties: als je hiertoe toestemming geeft, kunnen online adverteerders advertenties tonen die afgestemd zijn op jouw interesses met behulp van cookies en gelijkaardige technologieën. Meer informatie kan je vinden in de Cookies policy.

Elke Mediahuis Limburg Entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van precontractuele maatregelen en/of klantenbeheer, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de klantenrelatie. Voor het gebruik van Klikgedrag geldt een termijn van maximaal 3 jaar na ontvangst.

Je kan van onze Diensten genieten zodra jij een Mediahuis Limburg Domein bezoekt of na het installeren van één van onze apps (Gebruiker). Als je kiest om een account te maken bij een Mediahuis Limburg Domein, wordt je een Geregistreerd Gebruiker en zijn onze Diensten uitgebreider dan deze voor Gebruikers. Als je abonnee bent, kan je bovendien ook de “plus”-artikels aangeduid op de krantensites met (+) lezen.

Welke Mediahuis Limburg Entiteit welke Dienst aanbiedt via welke Mediahuis Limburg Domein, kan je hier vinden.

4.5 Je gebruikt Limburgvac.nl
Indien je Limburgvac.nl gebruikt, verwerkt Mediahuis Limburg jouw persoonsgegevens om jou nieuwsbrieven met interessante vacatures te sturen. Dit gebeurt op basis van jouw toestemming

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken.

Naast de ontvangers vermeld in Deel 3 – Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door de verschillende Mediahuis Limburg-entiteiten en domeinen, deelt Mediahuis Limburg jouw persoonsgegevens met werkgevers die een Limburgvac-dienst afnemen, doch enkel in de mate dat je dit toestaat.

Mediahuis Limburg houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na inactiviteit of afsluiten van jouw Jobat account.

4.6 Je neemt deel aan een wedstrijd of promotionele actie
Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd of een promotionele actie van een Mediahuis Limburg Entiteit, verwerkt deze entiteit je persoonsgegevens voor het beheer van de wedstrijd/actie en de aanduiding van de winnaar op basis van de overeenkomst met jou. De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk om de wedstrijd of actie in goede banen te leiden en de winnaars te contacteren om de prijs te overhandigen.

Deelname aan een wedstrijd of promotionele actie kan ook onderworpen zijn aan een wedstrijdreglement of actievoorwaarden.

Elke Mediahuis Limburg Entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt voor het beheer van de wedstrijd/actie en de aanduiding van de winnaar, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de wedstrijd of de actie.

4.7 Je krijgt commerciële informatie over Diensten van een Mediahuis Limburg Entiteit
Wanneer je commerciële informatie krijgt over Diensten van een Mediahuis Limburg Entiteit, verwerkt die entiteit je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden op basis van:

 • jouw toestemming, indien de commerciële informatie is gebaseerd op Klikgedrag of
 • haar gerechtvaardigd belang (indien je een relatie hebt tot die Mediahuis Limburg Entiteit, bv. je bent een klant of partner, je neemt deel aan en wedstrijd of promotionele actie of je neemt een Dienst af).

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken.

Je hebt te allen tijde het recht je te verzetten tegen de verdere ontvangst van commerciële informatie over Diensten van een Mediahuis Limburg Entiteit. Dit recht kan je uitoefenen door de instellingen van jouw account te wijzigen of contact op te nemen met de Mediahuis Limburg Entiteit van wie je deze informatie ontvangt, ziehier het overzicht van alle Mediahuis Limburg-entiteiten en domeinen.

Elke Mediahuis Limburg Entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, houdt deze gegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de relatie met Mediahuis Limburg.

4.8 Je krijgt informatie over producten of diensten van partners van een Mediahuis Limburg Entiteit
Wanneer je commerciële informatie krijgt over producten of diensten van een partner van een Mediahuis Limburg Entiteit, verwerkt die entiteit je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden op basis van jouw toestemming. Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken.

Je hebt te allen tijde het recht je te verzetten tegen de verdere ontvangst van informatie over producten en diensten van de partners van Mediahuis Limburg. Dit recht kan je uitoefenen door de instellingen van jouw account te wijzigen of contact op te nemen met de relevante Mediahuis Limburg Entiteit, ziehier het overzicht van de Mediahuis Limburg-entiteiten en domeinen.

Elke Mediahuis Limburg Entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, houdt deze gegevens bij tot maximaal 3 jaar na laatste ontvangst van commerciële informatie van partners van Mediahuis Limburg.

4.9 Je bezoekt een Mediahuis Limburg Entiteit
Indien je een bezoeker bent bij een Mediahuis Limburg Entiteit, verwerkt elke Mediahuis Limburg Entiteit jouw persoonsgegevens in het kader van bezoekersbeheer op basis van haar gerechtvaardigde belangen (bv. rondleiding voor scholen, vergadering met Mediahuis Limburg contactpersoon, inzage archief enz.).

Elke Mediahuis Limburg Entiteit houdt jouw persoonsgegevens bij tot 1 jaar na je laatste bezoek.

4.10 Je bent een leverancier van een Mediahuis Limburg Entiteit
Indien je producten of diensten levert aan een Mediahuis Limburg Entiteit, verwerkt die Mediahuis Limburg Entiteit je persoonsgegevens in het kader van haar leveranciersbeheer op basis van de noodzaak om de overeenkomst met jou uit te voeren.

Mediahuis Limburg houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na de laatste levering.

4.11 Je solliciteert bij een Mediahuis Limburg Entiteit
Indien je voor een job solliciteert bij één van de Mediahuis Limburg Entiteiten, verwerkt die Mediahuis Limburg Entiteit jouw persoonsgegevens voor:

 • Het beheer en evaluatie van de job applicaties in het kader van de pre-contractuele relatie,
 • Het bijhouden van de wervingsreserve op basis van haar gerechtvaardigd belang.

Elke Mediahuis Limburg Entiteit houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal tot 4 weken na beëindiging van de wervings- en selectieprocedure. Indien je hiervoor toestemming geeft bewaart Mediahuis Limburg de gegevens tot 1 jaar na beëindiging van de procedure.

4.12 In elk geval
Indien een Mediahuis Limburg Entiteit jouw persoonsgegevens verwerkt voor een van de hierboven vermelde doeleinden, verwerkt die entiteit jouw persoonsgegevens ook voor:

 • de opsporing, voorkoming en bestrijding van fraude en misbruik op basis van haar gerechtvaardigd belang. Minder fraude en misbruik komt de Mediahuis Limburg Entiteit, haar klanten en haar leveranciers ten goede. Dit omvat in bepaalde gevallen het gebruik van de reCAPTCHA dienst van Google om misbruik door een geautomatiseerde invoer van gegevens tegen te gaan. Google houdt de voor deze dienst noodzakelijke persoonsgegevens bij zoals jouw IP-adres.
 • geschillenbeheer op basis van haar gerechtvaardigd belang, omdat Mediahuis Limburg haar rechten moet kunnen vrijwaren en verdedigen,

De gesprekken, onderzoeken, evaluaties, onderhandelingen en uitvoerende maatregelen in verband met een samenwerking of vennootschapsrechtelijke transactie (overname, fusie, verkoop van aandelen of activa, joint venture etc.) door een Mediahuis Limburg Entiteit.

Elke Mediahuis Limburg Entiteit houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar nadat jouw persoonsgegevens inactief zijn.