Zoeken:

Gebruiksvoorwaarden Mediahuis Limburg


Versie van toepassing sedert 9 juli 2021

Dit Mediahuis Domein is in eigendom en beheer van de Mediahuis Limburg Entiteit zoals gespecifieerd op bijgaand overzicht Mediahuis Limburg Entiteiten.

Ieder gebruik en/of bezoek van een Mediahuis Domein is onderworpen aan de volgende Gebruiksvoorwaarden.

Algemene informatie

Onder Mediahuis Domein wordt zowel een website als (mobiele) applicatie verstaan aangeboden of uitgebaat door een Mediahuis Limburg Entiteit. Mediahuis Limburg vormt het geheel van Mediahuis Limburg Entiteiten.

Voorwaarden

Ieder gebruik en/of bezoek van een Mediahuis Domein is onderworpen aan deze voorwaarden tenzij een Mediahuis Domein hier op bepaalde punten uitdrukkelijk van afwijkt. Het loutere gebruik van een Mediahuis Domein houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van het Mediahuis Domein en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Mediahuis Limburg behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op het Mediahuis Domein en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Als u bepaalde persoonsgegevens meedeelt, garandeert U dat deze juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot het desbetreffende Mediahuis Domein en/of andere Mediahuis Limburg Domeinen.

Meer informatie over het beleid van Mediahuis Limburg betreffende de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen vindt u terug bij het Privacy beleid van Mediahuis Limburg.

Beperking van de aansprakelijkheid

Mediahuis Limburg streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in zijn publicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Mediahuis Limburg is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

Mediahuis Limburg is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. ….

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker of de fotograaf.

Bepalingen van toepassing op Limburgvac.nl en Brabantvac.nl in het kader van de Digitale Diensten Verordening

Een DSA Verantwoordelijke is aangesteld als centraal contactpunt met betrekking tot EU Verordening 2022/2065 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (Digitale Diensten Verordening of “DSA”). De communicatie moet worden gevoerd in het Nederlands. De DSA Verantwoordelijke kan worden gecontacteerd via [email protected].

Om de kwaliteit van onze diensten te verzekeren, hanteren wij standaarden voor inhoud die door gebruikers wordt geplaatst op onze platformen. Wij behouden ons het recht voor om door gebruikers geplaatste inhoud te verwijderen van onze platformen wanneer deze niet in lijn is met de door ons gestelde standaarden en voorwaarden. Na kennisgeving door gebruikers van de dienst of op eigen initiatief kunnen onze moderatoren overgaan tot het verwijderen van door gebruikers geplaatste inhoud telkens wanneer zij dit noodzakelijk achten. Verwijdering van door gebruikers geplaatste inhoud door onze moderatoren kan ondermeer op volgende gronden:

 • De geplaatste inhoud is te kort of bevat nauwelijks enige informatie
 • De geplaatste inhoud is in een niet-verstaanbare taal
 • De geplaatste inhoud is aanstootgevend, discriminerend of anderszins nodeloos kwetsend
 • De geplaatste inhoud is onwettig

Indien u het niet eens bent met de beslissing om uw geplaatste inhoud te verwijderen dan kan u hierover contact opnemen met ons interne klachtenafhandelingssysteem. U kan dit bereiken via [email protected]. Ons interne klachtenafhandelingssysteem zal deze klacht behandelen en rekening houdend met uw opmerkingen kunnen volgende beslissingen worden genomen:

 • De beslissing tot het verwijderen van uw advertentie inhoud wordt ongedaan gemaakt;
 • De beslissing tot het verwijderen van uw advertentie inhoud wordt gehandhaafd.

Deze beslissing na uw klacht is finaal voor wat ons betreft. U heeft uiteraard het recht om deze beslissing vervolgens aan te vechten bij de gewone rechtbanken of via een procedure bij de buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsorganen. Indien u herhaaldelijk inhoud op ons platform plaatst die de voorwaarden en standaarden zoals hoger vermeld schendt of die manifest in strijd is met wettelijke bepalingen, dan behouden wij ons het recht voor om u tijdelijk toegang te ontzeggen tot ons platform voor een periode van twee weken of de toegang tot ons platform permanent af te sluiten. Dit geldt ook ingeval u herhaaldelijk manifest ongegronde, foutieve klachten indient bij ons interne klachtenafhandelingssysteem.

Links naar andere websites

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Mediahuis Limburg op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites of applicaties zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, enz.

Schade

Mediahuis Limburg is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de Mediahuis Limburg Domeinen. Mediahuis Limburg is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de Mediahuis Limburg Domeinen.

Beschikbaarheid van de Mediahuis Limburg Domeinen

Mediahuis Limburg stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de Mediahuis Limburg Domeinen maar kan niet garanderen dat de Mediahuis Limburg Domeinen op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Mediahuis Limburg behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Mediahuis Limburg Domeinen te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen behoudens andersluidende contractuele afspraken. Mediahuis Limburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Mediahuis Limburg Entiteiten.

Webshop

Meer informatie betreffende de algemene voorwaarden van de webshop vindt u via een link op de webshop.

Abonnementen

Meer informatie betreffende de algemene voorwaarden van toepassing op de verkoop van abonnementen door Mediahuis Limburg, vindt u terug onder de Algemene voorwaarden (limburger.nl)

Advertenties

Meer informatie betreffende de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op de verkoop van advertenties vindt u terug onder de  Algemene Voorwaarden – Mediahuis Limburg

COPYRIGHT – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de Mediahuis Limburg Domeinen zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De Mediahuis Limburg Domeinen zelf zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Mediahuis Limburg Entiteiten.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de Mediahuis Limburg Domeinen zelf noch de op de Mediahuis Limburg Domeinen aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Mediahuis Limburg Domeinen te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij de desbetreffende Mediahuis Limburg Entiteit hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar een Mediahuis Domein al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op voormelde werken over aan de desbetreffende Mediahuis Limburg Entiteit en vrijwaart de desbetreffende Mediahuis Limburg Entiteit voor alle eventuele vorderingen van derden in dat verband.

Websites die niet tot Mediahuis Limburg behoren kunnen vrij linken naar de pagina’s van de Mediahuis Limburg Domeinen. De links vermelden telkens de naam van het bewuste Mediahuis Domein. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar het desbetreffende Mediahuis Domein en dus zonder vertraging, zonder tussenstap en zonder dat de pagina’s in een frame van een andere website verschijnen. Voor gebruik van logo’s is vooraf de schriftelijke toestemming van de desbetreffende Mediahuis Limburg Entiteit vereist.

Interactiviteit

Mediahuis Limburg is niet verantwoordelijk voor de inhoud op weblogs die via de Mediahuis Limburg Domeinen draaien. Chatten, reageren en berichten insturen gebeurt steeds op eigen risico. De chatsessies, reacties en de weblogs mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden.

Door berichten of reacties in te sturen, geeft de indiener ook zijn toestemming om deze berichten ook te laten publiceren in onder meer de gedrukte krant en andere media.

De redactie behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren of te verwijderen indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet moet verantwoorden.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op de Mediahuis Limburg Domeinen:

 • racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan;
 • laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen;
 • schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de Mediahuis Limburg Domeinen te verstoren. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden;
 • hacken of poging tot hacken van de Mediahuis Limburg Domeinen is absoluut verboden en wordt bestraft;
 • openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

Indien een gebruiker van de Mediahuis Limburg Domeinen van mening is dat bepaalde informatie op de Mediahuis Limburg Domeinen wederrechtelijk of aanstootgevend is, wordt die gebruiker verzocht om contact op te nemen via hogervermelde contactinformatie. In geval van onwettig gedrag van een gebruiker, kan het IP-adres van die gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Wedstrijden

Mediahuis Limburg organiseert op regelmatige tijdstippen wedstrijden en commerciële aanbiedingen. Hierop zijn deze gebruiksvoorwaarden, het Privacy beleid van Mediahuis Limburg en de specifieke voorwaarden en het desbetreffende wedstrijdreglement van toepassing.

Toepasselijk recht

Op alle met Mediahuis Limburg gesloten overeenkomsten, waar de Algemene Voorwaarden geheel of ten dele toe gerekend kunnen worden, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met Mediahuis Limburg gesloten overeenkomsten over de Algemene Voorwaarden, zullen, voor zover niet door de wet anders dwingend rechtelijk voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van statutaire vestiging van Mediahuis Limburg.